جستجو

10 تا از بهترین اکستنشن و افزونه سئو برای گوگل کروم

می‌دونی افزونه‌های کروم چی هستن؟ یه عالمه ابزار کوچولو که به مرورگر کروم اضافه می‌شن و کارهای مختلفی رو انجام می‌دن. یه عالمه‌شون هم برای سئو و هم برای طراحی سایت در کرج و  کاربری بهتر سایتت به درد می‌خورن. تو این دنیای دیجیتال که همه چی آنلاین شده، سئو مثل یه کلید جادویی می‌مونه که سایتت رو به یه عالمه آدم نشون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ده حالا بریم ببینیم این افزونه‌های کروم برای سئو چطور بهمون کمک می‌کنن:

10 تا از بهترین اکستنشن و افزونه سئو برای گوگل کروم

اکستنشن یا افزونه چیست؟

افزونه یا اکستنشن یه برنامه کوچولوی بامزه‌ست که به یه برنامه دیگه مثل مرورگر وب یا فتوشاپ اضافه می‌شه و یه عالمه قابلیت جدید بهش اضافه می‌کنه. مثل یه جادوگر کوچولو که یه عالمه کار جادویی بلده!

بهترین اکستنشن های گوگل کروم برای سئو

یه عالمه ابزار جادویی  هست که بهت کمک می‌کنن سئوی سایتت رو بهتر کنی،به بررسی بهترین اکستنشن های گوگل کروم برای سئو می پردازیم:

اکستنشن Keyword Surfer

Keyword Surfer یه افزونه جادویی برای مرورگر کرومِ که بهت کمک می‌کنه کلمات کلیدی پرطرفدار رو پیدا کنی و ازشون تو محتوات استفاده کنی تا بیشتر دیده بشی.

این جاسوس مخفی چطوری کار می‌کنه؟

 • مثل یه جادوگر، یه عالمه اطلاعات بهت می‌ده. کافیه یه کلمه کلیدی رو تو گوگل سرچ کنی، Keyword Surfer بهت نشون می‌ده که اون کلمه چه میزان جستجو داره، چقدر رقابت داره و چقدر برای محتوات مناسبه.
 • بهت یه عالمه ایده برای کلمات کلیدی دیگه می‌ده. با دیدن کلمات کلیدی مرتبط، می‌تونی موضوعات جذاب‌تری برای نوشتن پیدا کنی.
 • رایگانه! درسته، Keyword Surfer یه ابزار فوق‌العاده با امکانات عالی و رایگانه!

با Keyword Surfer می‌تونی:

 • مثل یه کارآگاه زبده، کلمات کلیدی پرطرفدار رو پیدا کنی و ازشون تو محتوات استفاده کنی تا بیشتر دیده بشی.
 • محتوای سایتت رو برای کلمات کلیدی مناسب بهینه کنی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.
 • تحقیق کلمات کلیدی رو سریع‌تر و راحت‌تر انجام بدی و وقتت رو صرف کارهای مهم‌تر کنی.

پس Keyword Surfer رو همین الان روی مرورگر کروم نصب کن و ازش برای جاسوسی کلمات کلیدی و بهتر کردن سئوی سایتت استفاده کن!

اکستنشن SEOquake

SEOquake یه افزونه جادویی برای مرورگر کرومِ که بهت کمک می‌کنه گنج‌های سئو رو تو دنیای اینترنت پیدا کنی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.

SEOquake چطوری کار می‌کنه؟

 • مثل یه رادار جادویی، اطلاعات سئوی هر صفحه‌ای رو بهت نشون می‌ده. کافیه یه صفحه وب رو باز کنی، SEOquake بهت نشون می‌ده که اون صفحه چه رتبه‌ای تو گوگل داره، چه کلمات کلیدی رو هدف گرفته و چه لینک‌های خارجی داره.
 • بهت کمک می‌کنه مشکلات سئوی سایتت رو مثل یه گنج‌یاب پیدا کنی و حلشون کنی. SEOquake یه عالمه ابزار داره که بهت کمک می‌کنه بفهمی چی کم داری و چیکار باید بکنی تا رتبه‌ت تو گوگل بالا بره.
 • رایگانه! درسته، SEOquake یه ابزار فوق‌العاده با امکانات عالی و رایگانه!

با SEOquake می‌تونی:

 • مثل یه کاوشگر جسور، سئوی سایتت رو آنالیز کنی و بفهمی چی کم داره.
 • مشکلات سئوی سایتت رو مثل یه گنج‌یاب پیدا کنی و حلشون کنی تا رتبه‌ت تو گوگل بالا بره.
 • سئوی سایتت رو با سایت‌های رقیبت مقایسه کنی و ازشون پیشی بگیری.

اکستنشن Mangools

Mangools یه جعبه ابزار جادوییِ که بهت کمک می‌کنه سئوی سایتت رو مثل یه جادوگر حرفه‌ای ارتقا بدی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.

Mangools چیکار می‌کنه؟

 • یه عالمه ابزار جادویی داره که بهت کمک می‌کنه کلمات کلیدی مناسب رو پیدا کنی، محتوای سایتت رو بهینه کنی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.
 • استفاده ازش خیلی راحته. حتی اگه هیچ تجربه ای تو سئو نداری، می‌تونی با Mangools کار کنی و ازش استفاده کنی.
 • قیمتش خیلی مناسبه. با یه قیمت خیلی کم، می‌تونی به یه عالمه ابزار جادویی دسترسی داشته باشی و سئوی سایتت رو ارتقا بدی.

با Mangools می‌تونی:

 • مثل یه کارآگاه زبده، کلمات کلیدی پرطرفدار رو پیدا کنی و ازشون تو محتوات استفاده کنی تا بیشتر دیده بشی.
 • محتوای سایتت رو برای کلمات کلیدی مناسب بهینه کنی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.
 • سئوی سایتت رو با سایت‌های رقیبت مقایسه کنی و ازشون پیشی بگیری.
 • و خیلی کارهای دیگه که می‌تونی با یه سرچ ساده پیداشون کنی.

اکستنشن SEO Minion

SEO Minion یه افزونه فوق‌العاده برای مرورگر کرومِ که بهت کمک می‌کنه سئوی سایتت رو مثل یه جادوگر ارتقا بدی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.

SEO Minion چیکار می‌کنه؟

 • یه عالمه ابزار جادویی داره که بهت کمک می‌کنه کلمات کلیدی مناسب رو پیدا کنی، محتوای سایتت رو بهینه کنی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.
 • استفاده ازش خیلی راحته. حتی اگه هیچ تجربه ای تو سئو نداری، می‌تونی با SEO Minion کار کنی و ازش استفاده کنی.
 • رایگانه! درسته، SEO Minion یه ابزار جادوییِ که می‌تونی به صورت رایگان ازش استفاده کنی.

با SEO Minion می‌تونی:

 • مثل یه کارآگاه زبده، کلمات کلیدی پرطرفدار رو پیدا کنی و ازشون تو محتوات استفاده کنی تا بیشتر دیده بشی.
 • محتوای سایتت رو برای کلمات کلیدی مناسب بهینه کنی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.
 • مشکلات سئوی سایتت رو پیدا کنی و حلشون کنی.
 • سئوی سایتت رو با سایت‌های رقیبت مقایسه کنی و ازشون پیشی بگیری.
 • و خیلی کارهای دیگه که می‌تونی با یه سرچ ساده پیداشون کنی.

اکستنشن SEO Meta in 1 Click

SEO Meta in 1 Click یه افزونه جادویی برای مرورگر کرومِ که بهت کمک می‌کنه عنوان و توضیحات متای سایتت رو مثل یه جادوگر سئو بهینه کنی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.

SEO Meta in 1 Click چیکار می‌کنه؟

 • بهت کمک می‌کنه عنوان و توضیحات متای جذاب و سئو شده بنویسی.
 • بهت نشون می‌ده که عنوان و توضیحات متای سایتت تو گوگل چطور نمایش داده می‌شن.
 • بهت کمک می‌کنه عنوان و توضیحات متای سایتت رو با سایت‌های رقیبت مقایسه کنی.
 • و خیلی کارهای دیگه که می‌تونی با یه سرچ ساده پیداشون کنی.

با SEO Meta in 1 Click می‌تونی:

 • مثل یه جادوگر سئو، عنوان و توضیحات متای سایتت رو بهینه کنی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.
 • محتوای سایتت رو برای موتورهای جستجو جذاب‌تر کنی و کلیک‌های بیشتری دریافت کنی.
 • ترافیک سایتت رو افزایش بدی و مشتری‌های بیشتری جذب کنی.

اکستنشن WooRank

WooRank یه افزونه جادویی برای مرورگر کرومِ که بهت کمک می‌کنه سئوی سایتت رو مثل یه جادوگر آنالیز کنی و بفهمی چی کم داره و چی باید درستش کنی.

WooRank چیکار می‌کنه؟

 • مثل یه جاسوس مخفی، اطلاعات سئوی هر صفحه‌ای رو بهت نشون می‌ده. کافیه یه صفحه وب رو باز کنی، WooRank بهت نشون می‌ده که اون صفحه چه رتبه‌ای تو گوگل داره، چه کلمات کلیدی رو هدف گرفته و چه لینک‌های خارجی داره.
 • بهت کمک می‌کنه مشکلات سئوی سایتت رو پیدا کنی و حلشون کنی. WooRank یه عالمه گزارش و ابزار داره که بهت کمک می‌کنه بفهمی چی کم داری و چیکار باید بکنی تا رتبه‌ت تو گوگل بالا بره.

اکستنشن Majestic Backlink Analyzer

Majestic Backlink Analyzer یه افزونه جادویی برای مرورگر کرومِ که بهت کمک می‌کنه لینک‌های سایتت رو مثل یه جادوگر پیدا کنی و بفهمی از کجا میان و چه قدرتی دارن.

Majestic Backlink Analyzer چیکار می‌کنه؟

 • مثل یه رادار جادویی، تمام لینک‌هایی که به سایتت داده شده رو پیدا می‌کنه.
 • بهت نشون می‌ده که هر لینک از کجا اومده و چه قدرتی داره.
 • بهت کمک می‌کنه بفهمی چه لینک‌های جادویی رو باید دنبال کنی و چه لینک‌های سمی رو باید از بین ببری.

اکستنشن MozBar

MozBar یه افزونه جادویی برای مرورگر کرومِ که بهت کمک می‌کنه سئوی سایتت رو مثل یه جادوگر ارتقا بدی و رتبه‌ت رو تو گوگل بالا ببری.

MozBar چیکار می‌کنه؟

 • مثل یه جاسوس مخفی، اطلاعات سئوی هر صفحه‌ای رو بهت نشون می‌ده. کافیه یه صفحه وب رو باز کنی، MozBar بهت نشون می‌ده که اون صفحه چه رتبه‌ای تو گوگل داره، چه کلمات کلیدی رو هدف گرفته و چه لینک‌های خارجی داره.
 • بهت کمک می‌کنه مشکلات سئوی سایتت رو پیدا کنی و حلشون کنی. MozBar یه عالمه ابزار و گزارش داره که بهت کمک می‌کنه بفهمی چی کم داری و چیکار باید بکنی تا رتبه‌ت تو گوگل بالا بره.
 • رایگانه! درسته، MozBar یه ابزار فوق‌العاده با امکانات عالی و رایگانه!

با MozBar می‌تونی:

 • مثل یه متخصص سئو، سئوی سایتت رو آنالیز کنی و بفهمی چی کم داره.
 • مشکلات سئوی سایتت رو پیدا کنی و حلشون کنی تا رتبه‌ت تو گوگل بالا بره.
 • سئوی سایتت رو با سایت‌های رقیبت مقایسه کنی و ازشون پیشی بگیری.
 • و خیلی کارهای دیگه که می‌تونی با یه سرچ ساده پیداشون کنی.

اکستنشن Keywords Everywhere

Keywords Everywhere یه افزونه جادویی برای مرورگر کرومِ که بهت کمک می‌کنه مثل یه جادوگر کلمات کلیدی مناسب رو پیدا کنی و ازشون تو محتوات استفاده کنی تا بیشتر دیده بشی.

Keywords Everywhere چیکار می‌کنه؟

 • مثل یه جاسوس مخفی، حجم جستجو و رقابت کلمات کلیدی رو بهت نشون می‌ده.
 • بهت کمک می‌کنه کلمات کلیدی مناسب رو برای محتوای سایتت پیدا کنی.
 • بهت نشون می‌ده که رقیبت از چه کلماتی تو محتوای سایتش استفاده می‌کنه.
 • و خیلی کارهای دیگه که می‌تونی با یه سرچ ساده پیداشون کنی.

اکستنشن GrowthBar

GrowthBar یه افزونه جادویی برای مرورگر کرومِ که بهت کمک می‌کنه مثل یه جادوگر سئوی سایتت رو ارتقا بدی، محتوای جذاب تولید کنی و ترافیک سایتت رو به طرز چشمگیری افزایش بدی.

GrowthBar چیکار می‌کنه؟

 • مثل یه جاسوس مخفی، اطلاعات سئوی هر صفحه‌ای رو بهت نشون می‌ده.
 • بهت کمک می‌کنه کلمات کلیدی مناسب رو برای محتوای سایتت پیدا کنی.
 • بهت نشون می‌ده که رقیبت از چه کلماتی تو محتوای سایتش استفاده می‌کنه.
 • بهت کمک می‌کنه محتوای جذاب و سئو شده تولید کنی.
 • و خیلی کارهای دیگه که می‌تونی با یه سرچ ساده پیداشون کنی.

با GrowthBar می‌تونی:

 • مثل یه متخصص سئو، سئوی سایتت رو آنالیز کنی و بفهمی چی کم داره.
 • مشکلات سئوی سایتت رو پیدا کنی و حلشون کنی تا رتبه‌ت تو گوگل بالا بره.
 • محتوای سایتت رو برای کلمات کلیدی مناسب بهینه کنی و ترافیک بیشتری جذب کنی.
 • سئوی سایتت رو با سایت‌های رقیبت مقایسه کنی و ازشون پیشی بگیری.
 • و خیلی کارهای دیگه که می‌تونی با یه سرچ ساده پیداشون کنی.
جدیدترین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محتوای جدول